Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester fra Follo Ren

Innledning 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Follo Ren IKSKveldroveien 4, 1407 Vinterbro, post@folloren.notlf90 80 40 10, org nr975 804 569 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

For enkelte av våre tjenester kan kunden velge mellom forhåndsbetaling via Vipps eller mottak av faktura i etterkant av utført tjeneste.  

Ved valg av Vipps som betalingsmetode vil kunden bli belastet umiddelbart. 
Ved valg av faktura som betalingsmetode vil kunden ha 14 dagers betalingsfrist.

6. Levering

Levering av tjenesten regnes som påbegynt den dagen tjenesten blir levert til kunde. 

7. Angrerett

Kunden kan angre bestilling av tjeneste i henhold til angrerettloven. 

Angrefristen begynner å løpe fra dagen tjenesten er bestilt. 

Kunden må gi Follo Ren IKS melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev). 

Dersom tjenesten ikke kan leveres til avtalt tid, utvides angrefristen til ny avtalt leveringsdato.  

Follo Ren IKS er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Follo Ren IKS fikk melding om kundens beslutning om å benytte angreretten.  

8. Forsinkelse og manglende levering –kundensrettigheter og frist for å melde krav 

Dersom Follo Ren IKS ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Follo Ren IKS. 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

Oppfyllelse 

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Follo Ren IKSKunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Follo Ren IKS ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Follo Ren IKS at det står i vesentlig misforhold til kundens interesse i at Follo Ren IKS oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kunden likevel kreve oppfyllelse. 

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving 

Dersom Follo Ren IKS ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kunden oppfordre Follo Ren IKS til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Follo Ren IKS ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kunden heve kjøpet. 

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen. 

Erstatning 

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Follo Ren IKS godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Follo Ren IKS kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 

9. Mangel ved varen –kundensrettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Follo Ren IKS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter utført tjeneste.   

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Follo Ren IKS. 

Reklamasjon til Follo Ren IKS bør skje skriftlig. 

Retting eller omlevering 

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjenesteFollo Ren IKS kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Follo Ren IKS urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Follo Ren IKS har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

Heving 

Dersom tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

 

10. Follo Ren IKS sinerettigheter ved kundens mislighold 

Dersom kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Follo Ren IKS eller forhold på Follo Ren IKS side, kan Follo Ren IKS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve avtalen hevet. Follo Ren IKS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr 

Heving 

Follo Ren IKS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kundens side. Follo Ren IKS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Follo Ren IKS en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kunden ikke betaler innen denne fristen, kan Follo Ren IKS heve kjøpet. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Follo Ren IKS kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kunden kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Follo Ren IKS. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Follo Ren IKS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Follo Ren IKS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.  

Les mer om retningslinjer for personvern på www.folloren.no  

12. Konfliktløsning

Klager rettes til Follo Ren IKS innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.