26. februar 2024

Tildeling av enerett

Kunngjøring 26.02.2024: Tildeling av enerett

Tildeling av enerett til Romerike Avfallsforedling IKS, heretter ROAF IKS, i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3.

Styret i Follo Ren vedtok 14.12.2023 å tildele enerett til ROAF IKS på restavfall innsamlet på husstandsnivå (restavfallsbeholderen) for sentralsortering, viderebehandling og avsetning, jf anskaffelsesforskriftens § 2-3. Sentralsorterings-, viderebehandlings- og avsetningstjenesten skal kompenseres utifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34. Eneretten gjelder fra 1. januar 2026 til 31.12.2035.

Eneretten begrunnes i at den valgte løsning gir best miljømessig effekt utifra en kost/nytte analyse. Ved å benytte ROAFs sorteringsanlegg oppnås det økt materialgjenvinning, bidrar til redusert CO2 utslipp, og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til nasjonale og europeiske mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp.

Tildelingen av enerett kunngjøres ved at vedtaket i saken tas inn på Follo Rens nettside. Dermed vil tildelingen av enerett oppfylle vilkårene i Lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3, som gir hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra Follo Ren IKS til ROAF IKS, som begge er offentligrettslige organ.

Styrets vedtak i sak 27/23 Enerettstildeling ROAF IKS, 14.12.2023, lyder som følger:

Styrevedtak:    

Med bakgrunn i saksutredningen vedtar styret å tildele enerett for avfallet som blir samlet inn fra husholdningene i oppsamlingsenheten for restavfall til ROAF IKS. jf. anskaffelsesforskriftens § 1-3 bokstav h). Behandlingstjenesten skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34. Eneretten gjelder fra 1.1.2026 til 31.12.2032 med mulighet for opsjon på ytterligere 3 år.

Ved en inkurie ble det i styrevedtaket brukt henvisning til den gamle anskaffelsesforskriften §1-3 bokstav h) som er likelydende med unntaket i anskaffelsesforskriften §2-3.

Godkjent vedtak om enerettstildeling til ROAF IKS skal kunngjøres på Follo Ren IKS og ROAF IKS sine nettsider.