17. oktober 2022

Nå kommer det nye avfallsløsninger i antikvarisk område i Drøbak sentrum

Husstander i Drøbak sentrum har i lang tid hatt sekkestativer til restavfall og grøftekantinnsamling til papp og papir. Dette skyldes at man ikke ville plassere ut vanlige avfallsbeholdere på grunn av brannfare og trange gater med vanskelig fremkommelighet for renovasjonsbiler.

Nå kommer det moderne og estetisk penere avfallsløsninger for disse husstandene.

Disse felles oppsamlingsenhetene er gravd ned i bakken. Dette sørger for best mulig plassutnyttelse, minimalt med lukt, de er mer brannsikre og vil ikke skjemme bybildet. De er universelt utformet og vil sørge for at renovasjonsbilene tømmer noen få punkter istedenfor å kjøre i alle små gater. Det gjør tømmingen effektiv og vil lette trafikkbildet.

De nedgravde avfallsløsningene kommer på følgende steder:

  • Hamborgstranda
  • Sjøtorget
  • Båthavna
  • Bankløkka
  • Lindtruppbakken

Det er Frogn kommune som bygger ut disse løsningene, og som har ansvar for drift. Follo Ren har ansvar for tømming på lik linje med alle andre oppsamlingsenheter. Byggeperioden igangsettes i månedsskiftet oktober/november og skal stå ferdig i april neste år.

De nye oppsamlingsenhetene for restavfall og papir vil være utstyrt med lås, og beboere som skal benytte disse vil få nøkkelbrikker. Nedgravde løsninger for glass- og metallemballasje vil også plasseres på flere av punktene. Disse vil være åpne for alle, og fungere som et miljøpunkt.

Alle husstander som skal benytte de nye oppsamlingsløsningene for restavfall og/eller papir, vil få informasjon tilsendt i god tid før igangsettelse.

Tidligere ordning med grøftekantinnsamling av papir vil opphøre.