17. mars 2023

250 meter på én matavfallspose

Visste du at renovasjonsbilene til Follo Ren kjører på biogass laget av matavfall? For hver pose med matavfall du kildesorterer hjemme, bidrar du til at hjulene på renovasjonsbilene går fremover. På én pose klarer våre renovasjonsbiler å kjøre hele 250 meter.

1. Utsortering av grønne poser

Når du kaster en grønn pose med matavfall i restavfallsbeholderen hjemme, frakter vi først avfallet til ettersorteringsanlegget til ROAF på
Skedsmo. Her blir de grønne posene sortert ut fra restavfallet ved hjelp av infrarød teknologi som «leser» av grønnfargen på matavfallsposen. Maskinene er nøye innstilt slik at de kan skille mellom en grønn matavfallspose og andre grønne handleposer. Det er derfor viktig at du bruker grønne poser fra Follo Ren til matavfall.

2. Matavfall blir til biogass

Posene går videre til et biogassanlegg ved Tønsberg. Anlegget er så magisk at de likegodt døpte anlegget for Den Magiske Fabrikken. Her blir matavfallsposene åpnet og alt ikke-organisk materiale skilt ut ved bruk av vannbad og ulike typer magneter. Igjen står man med en organisk masse som først skal igjennom en steriliseringsprosess før det går videre til råtnetanker. I råtnetankene er det et oksygenfritt miljø som bryter ned den biologiske massen. Dette fører til avgassinger som blir omdannet til biogass.

3. Dette bruker vi biogass til

Biogass er en type energi som kan brukes som drivstoff, og kan erstatte diesel og bensin. Follo Ren bruker biogass som drivstoff
på renovasjonsbilene. I tillegg brukes biogass til busser i kollektivtrafikken. Biogass er et fornybart og klimavennlig alternativ til fossile brennstoffer

Biogjødsel og grønn C02

Den magiske fabrikken produserer ikke bare biogass, men også to andre viktige ressurser. Dette er Biogjødsel og grønn CO2. Biogjødsel er en næringsrik restmasse som egner seg svært godt som gjødsel til landbruket for matproduksjon. På denne måten bruker vi matavfall til å lage ny mat.

Grønn CO2 oppstår i råtneprosessen. I og med at råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenning av CO2 fra anlegget som grønn CO2, da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. I motsetning til forbrenning av fossile brennstoffer.

Den grønne CO2 brukes i nærliggende veksthus for å øke effektiviteten til veksthuset, noe som gir større avlinger av blant annet tomater.