Renovasjonsforskrifter

Renovasjonsforskriftene er lovverket som Follo Ren plikter å følge i utførelsen av renovasjonstjenesten i eierkommunene.

Renovasjonsforskriftene er i stor grad like i våre eierkommuner. Det er likevel noen mindre forskjeller. Nedenfor finner du forskriftene slik de har blitt vedtatt i hver enkelt kommune. Vi anbefaler at du setter deg inn i forskriften for den kommunen du bor i.

Forskrift for husholdningsavfall

Klikk på en av kommunene nedenfor for å se renovasjonsforskriftene som gjelder for den aktuelle kommunen. Lenken fører til lovdata.no

Handlingsregler for renovasjonstjenesten

Tidsfrister for innmelding av manglende tømming

Ved manglende tømming av restavfallsbeholderen, må dette meldes til Follo Rens kundeservice innen én uke etter opprinnelig tømmedag. Ved manglende tømming av papirbeholderen, må dette meldes til Follo Rens kundeservice innen to uker etter opprinnelig tømmedag.

I enkelte situasjoner kan det oppstå forsinkelser som gjør at din avfallsbeholder blir tømt senere på dagen enn det som er normalt. Derfor må ikke manglende tømming meldes samme dag som tømmedag, men først påfølgende dag.

Refusjon av renovasjonsavgift grunnet manglende tømming

Ved manglende tømming kan man kreve refusjon i renovasjonsavgiften på 50 kroner per påbegynte uke fra en uke etter at avvik for manglende tømming er meldt inn til Follo Ren IKS. Refusjon kan ikke kreves når utførende entreprenør kan påberope force majeure, eller det er forhold utenfor Follo Ren IKS kontroll som fører til større driftsstanser for hele selskapet.

Gangavstand utover 27 meter – særskilt søknad

I de tilfellene der plassering av beholder ut fra en sikkerhetsvurdering eller grunnet andre forhold må plasseres lenger fra kjørevei enn 27 meter, må dette søkes særskilt om. Normalt godkjennes ikke gangavstand over 27 meter.

En slik søknad må dokumenteres med beskrivelse av standplass for beholdere i form av kart, bilde eller beskrivelse av ønsket plassering for avfallsbeholdere. Det vil om nødvendig bli foretatt befaring på eiendommen. Beholderplassering som er i strid med HMS-regelverket til utførende entreprenør vil ikke kunne godkjennes.

Handicap-merking av beholdere

Der det kan dokumenteres at alle husholdningens medlemmer er bevegelseshemmet i en slik forstand at de trenger særskilt hensyn for plassering av avfallsbeholdere, skal dette meldes inn til Follo Ren IKS med dokumentasjon vedlagt. Dokumentasjon kan være legeerklæring, eller annen erklæring fra behandlingsinstitusjon. Søknad om handicap-merking må gjentas hvert 5. år. Merkingen opphører hvis abonnenten flytter fra adressen.


Fritak for å betale gangavstandsgebyr grunnet bevegelseshemming

Der det kan dokumenteres at alle husholdningens medlemmer er bevegelseshemmet i en slik forstand at de trenger særskilt hensyn for plassering av avfallsbeholdere, og gangavstand for plassering av beholder over 7 meter fra kjørevei, kan de søke Follo Ren IKS om fritak for å betale gangavstandsgebyr.

En slik søknad må dokumenteres med beskrivelse av beholderplassering og bevegelseshemming. Dokumentasjon kan være legeerklæring, eller annen erklæring fra behandlingsinstitusjon, samt kart, bilde eller beskrivelse av ønsket plassering for avfallsbeholdere. Det vil om nødvendig bli foretatt befaring på eiendommen. Beholderplassering som er i strid med HMS-regelverket til utførende entreprenør vil ikke kunne godkjennes. Søknad om fritak for å betale gangavstand grunnet bevegelseshemming må gjentas hvert 5. år. Fritaket opphører hvis abonnenten flytter fra adressen.