10-0023 Teigen farlig avfall
Aktivitet i sommer
I sommer vil ansatte fra Follo Ren utføre vedlikehold på avfallsbeholdere rundt i Follo. Arbeidet inkluderer blant annet å lokalisere og identifisere RFID-merker. Dette betyr at ansatte fra Follo Ren vil være synlige i oppkjørsler og rundt avfallsbeholdere. Alle ansatte fra Follo Ren vil være iført uniform og bruke uniformerte kjøretøy. Sist oppdatert: 21.06.24

Hva er farlig avfall?

Her finner du liste over avfallstyper som går under kategorien farlig avfall og må deklareres før levering:

Amalgam (kvikksølvholdig)

Asbest

Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat

Baser, uorganiske

Basisk organisk avfall

Blybatterier

Borevæske og borekaks mineraloljebasert

Borevæske og borekaks oljebasert

Borevæske og borekaks vannbasert

Bromerte flammehemmere

CCA – impregnert trevirke

Cyanidholdig avfall

Drivstoff og fyringsolje

Fotokjemikalier

Ftalater

Gasser i trykkbeholdere

Halon

Herdere og organiske peroksider

Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK

Kadmiumholdig avfall

Kadmiumholdige batterier

KFK-gass

Klorparafinholdig avfall

Klorparafinholdige isolerglassruter

Kreosotimpregnert trevirke

Kvikksølvholdig avfall

Kvikksølvholdig batterier

Litiumbatterier

Lyskilder

Lysstoffrør og sparepærer

Løsemidler / tynnere uten halogen

Løsemidler med halogen

Maling, lim, lakk, trykkfarger, silikoner, tetningsmasse etc.

Metallhydroksidslam

Olje- og fettavfall

Oljeemulsjoner / sloppvann

Oljefiltre

Oljeforurenset masse

Oljeholdige emulsjoner

Organisk avfall med halogen 

Organisk avfall uten halogen

PCB holdige isolerglassruter

PCB og PCT-holdig avfall

Plantevern / bekjempningsmidler som inneholder kvikksølv

Plantevern / bekjempningsmidler uten innhold av kvikksølv

Polymeriserende stoff og isocyanater

Rengjøringsmidler

Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m.

Småbatterier

Spillolje (ikke refusjonsberettiget)

Spraybokser

Sterkt reaktivt stoff

Surt organisk avfall (kan inneholde halogen)

Syrer, uorganiske

Trikloretylen (TRI) refusjonsberettiget

Uorganiske løsninger og bad

Uorganiske salter og fast stoff