Bestill kurv og grønne poser for kildesortering av matavfall

Her kan din bedrift bestille kurver og grønne poser til kildesortering av matavfall helt kostnadsfritt. Det er anbefalt å ha minst én matavfallskurv på hvert kjøkken eller sted hvor matavfall oppstår (for eksempel ved kaffemaskin, pauserom uten kjøkken o.l.).

Fra 1. januar 2023 trer nye utsorteringskrav i kraft. Det er vedtatt en ny paragraf i nasjonal avfallsforskrift om at matavfall (og plastemballasje) må sorters ut. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner
som produserer husholdningslignende avfall blir berørt av lovendringen.