Matavfall for bedrifter

Fra 1. januar 2023 trer nye utsorteringskrav i kraft. Det er vedtatt en ny paragraf i nasjonal avfallsforskrift om at matavfall og plastavfall må sorteres ut. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner
som produserer husholdningslignende avfall blir berørt av lovendringen.

Dette betyr at man på arbeidsplassen ikke lenger kan kaste usortert avfall som restavfall. Som kunde av Follo Ren, er sortering av plastavfall allerede ivaretatt. Follo Ren sender restavfall til et sorteringsanlegg som
tar ut plasten. Dette gjør at vi får ut tre ganger så mye plast som ved kildesortering. Når du har Follo Ren som ditt renovasjonsselskap slipper du altså å tenke på egen løsning for plastemballasje.

Mange av våre næringskunder er allerede godt i gang med kildesortering av matavfall i grønne poser. Dersom din bedrift ikke har dette i dag, kan du bestille sorteringskurv og grønne poser gratis.

Det er den enkelte virksomhets ansvar at matavfall blir kildesortert.