21-0043 Gjerde – Kopi1

Våre mål

Visjon

Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten at miljøet blir belastet.

Vårt slagord er:

Follo Ren – sammen for et grønnere Follo

Bærebjelker

Innbyggere

  • Enkelt å gjøre riktig – avfallshåndteringen skal være intuitiv og lett gjennomførbar
  • God kundeservice – vi skal behandle alle våre kunder på en profesjonell, enhetlig og rettferdig måte. Vi skal være lette å nå på ulike plattformer

Bærekraft

  • Bærekraftige tjenester – tjenestene vi tilbyr skal forbruke minimalt av naturressursene og avfallstjenestene skal være kretsløpsbaserte
  • Fra forbrukere til gjenbrukere – vi skal tilrettelegge for at innbyggerne våre kan bli gjenbrukere gjennom vårt tjenestetilbud og våre aktiviteter

Økonomi

  • Sirkulær økonomi – vi skal jobbe for at ressursene forblir i økonomien gjennom riktig sysselsetting og gjennomføring av prosjekter som sikrer inntjening på avfall som har en verdi
  • Riktig pris – våre tjenester skal ha god pris, som baseres på en avveining mellom miljø og økonomi
  • Forbilde – gjennom våre innkjøp skal vi vise vei ved å ta miljøhensyn i alle valg vi tar

I tillegg til de bærende elementene har vi en gruppe vi har kalt påvirkere. Disse er:

Påvirkere

  • Eiere – vi skal involvere våre eiere i utviklingen av gode avfallsløsninger
  • Ansatte – vi ønsker at ansatte skal bidra til utviklingen av selskapet
  • Kunder og leverandører – vi skal involvere kundene og leverandørene våre og gi dem mulighet til å påvirke hvilke nye løsninger og tjenester som igangsettes

Hovedmål

 HovedmålMåleparametre
Innbygger Vi skal være det beste avfallsselskapet i Østlandsområdet Årlig omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelsen.
Bærekraftig Vi skal tilrettelegge for ombruk for å redusere den totale avfallsmengden med 10%.

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs.

Ressursene skal behandles etter følgende målsetting:

Materialgjenvinning 77% Energiutnyttelse 20%
Deponi 3%

Vi skal ha klimanøytral drift
Basisår som det måles mot er 2017 tall.

Ombruk måles gjennom prosjekter som har som mål å redusere avfallsmengden før det blir materialgjenvunnet.


Materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponi måles mot fastsatte mål.     


Utslipp fra vår drift skal være null.
ØkonomiRenovasjonsgebyret skal gå mot null uten å gå på bekostning av klima og miljø.

Vi skal ha grønn vekst
Prosentvis nedgang i renovasjonsgebyret med basisår i 2017.

Beregne GEVA med basisår 2017