Etiske retningslinjer for Follo Ren IKS

Follo Rens etiske retningslinjer er grunnlaget for hvordan vi driver virksomheten. Formålet med våre etiske retningslinjer er å sikre en god praksis og definere en felles standard for ansatte i Follo Ren. Våre etiske retningslinjer skal fortelle våre ansatte, innbyggere, eiere, forretningsforbindelser og andre kontakter hva de kan forvente av oss. Våre etiske retningslinjer skal forklare vår drift, de valg vi tar, og hvordan vi opptrer.

Våre ansatte, innbyggere, eiere, leverandører og samarbeidspartnere skal merke at vi er:

TroverdigeFollo Rens ansatte er åpne, ekte, ærlige og holder det som loves i alle ledd.
EntusiastiskeFollo Rens ansatte er engasjerte, positive og finner glede i å dele informasjon om den viktige samfunnsoppgaven som utføres.
NyskapendeFollo Rens ansatte er innovative og vil kontinuerlig søke bedre løsninger.
KundefokuserteFollo Rens ansatte skal yte god kundeservice, og strekke seg langt for
å få fornøyde innbyggere.

Hvem gjelder retningslinjene for?

Follo Rens etiske retningslinjer gjelder for både faste ansatte, midlertidig ansatte og styret i virksomheten. Det forventes at vi hjelper hverandre med å følge reglene, sier fra når noe bør forbedres, og varsler ved kritikkverdige forhold. Hvis man er i tvil, skal man rådføre seg med nærmeste leder.

Etterlevelse av lover, forskrifter og regler

Ansatte skal etterleve gjeldende lover og regler. Dette gjelder både eksterne og interne regelverk, herunder lover og forskrifter, retningslinjer og instrukser. Follo Rens ansatte respekterer menneskerettigheter og arbeidstakerrettighetene til kollegaer, ansatte hos våre eiere, leverandører og samarbeidspartnere som er nedfelt i internasjonale konvensjoner og lokal lovgivning.

Våre leverandører og samarbeidspartnere

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere overholder samme høye etiske standard som oss selv. Det betyr at:

  • Våre leverandører og samarbeidspartnere etterlever gjeldende lover og regler.
  • Det forventes at våre forretningspartnere respekterer prinsippene i menneskerettighetserklæringen, og den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring (ILO) om grunnleggende prinsipper og rettigheter i
    arbeidslivet.
  • Vi har nulltoleranse for barnearbeid, tvangsarbeid eller andre brudd på menneskerettighetserklæringen.

Slik gjør vi det i Follo Ren

1 – Samhandling med innbyggere, kunder og andre kontakter

Ansatte i Follo Ren skal møte innbyggere, kunder og andre kontakter med respekt. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og innbyggernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.

Alle ansatte plikter å utføre arbeidet sitt og opptre utad på en måte som ikke skader Follo Rens omdømme.

Enhver bruk av personopplysninger skal sikres på en sånn måte at enkeltpersoner ikke blir skadelidende. Opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet i Follo Ren, må behandles respektfullt og ikke brukes til personlig vinning. Videre er vi oppmerksomme på at opplysningene er taushetsbelagt, og alle personopplysninger skal behandles i henhold til GDPR-forordningen.

2 – Kommunikasjon og medier

Ansatte i Follo Ren har ytringsfrihet. Likevel skal ikke ansatte opptre som representanter for Follo Ren ved deltagelse i samfunnsdebatter, med mindre man er gitt et særskilt mandat til dette. Dette gjelder også ved deltagelse på sosiale medier og i andre fora. Det skal utvises lojalitet til virksomheten og administrative avgjørelser.

3 – Klima og miljø

Ansatte i Follo Ren skal jobbe for en miljøvennlig og ressurseffektiv drift ved å integrere hensyn til klima og miljø i Follo Rens økonomiske og strategiske beslutninger. Vi skal jobbe mot et mål om å ha klimanøytral drift. Hver og en av oss skal bidra til å inkludere hensyn til klima og miljø i vårt arbeidsområde. Vi skal ha et bevisst forhold til ressursbruk og bidra til at miljøet blir ivaretatt på best mulig måte.

4 – Økonomisk integritet

Ansatte i Follo Ren skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i eierkommunene. Dette gjøres gjennom å ta vare på Follo Rens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og ikke misbruke eller sløse med Follo Rens midler. Follo Rens ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler i kraft av sin stilling.

5 – God forretningsskikk

Follo Rens virksomhet må forvalte sin drift slik at eiere, innbyggere og leverandører har tillit til Follo Ren som drifter av renovasjonsløsninger. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå Follo Rens mål. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for Follo Ren, dersom dette kan skape tvil om sammenblanding av roller. Vi skal ikke dele informasjon som kan skade våre leverandører, samarbeidspartnere eller Follo Rens omdømme.

6 – Interessekonflikter og habilitet

Ansatte som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Follo Ren, er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Alle ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om interessekonflikter eller inhabilitet, slik at de kan fritas for videre befatning med saken. Ved tvil om en eventuell interessekonflikt eller inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder.

7 – Innkjøp

Vi følger regelverket om offentlige anskaffelser med fokus på rettferdig konkurranse, og opptrer profesjonelt i rollen som bindeledd mellom leverandører og Follo Ren. Vi kjøper varer og tjenester via Follo Rens rammeavtaler og kontrakter. Vi kjøper ikke varer eller tjenester fra Follo Rens ansatte, venner eller slektninger. Vi mottar ikke særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra Follo Rens leverandører.

8 – Diskriminering og trakassering

Våre ansatte skal ha et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, og behandle hverandre med respekt. Dette krever at ansatte i Follo Ren tar aktivt avstand fra diskriminering, trakassering og annen utilbørlig opptreden.Vi skal ikke forskjellsbehandle eller diskriminere på bakgrunn av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse, sykdom eller funksjonsnedsettelse, livssyn, seksuell orientering eller andre kjennetegn beskyttet av gjeldende lovverk.Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleip og erting.

9 – Varsling

Ansatte i Follo Ren har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, dette kan for eksempel være korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd, HMS-regler eller brudd på etiske retningslinjer. Den som varsler skal ikke utsettes for gjengjeldelse.

10 – Mottak av gaver, tjenester og andre goder

Follo Ren har nulltoleranse mot korrupsjon. Ansatte i Follo Ren må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre goder. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Gaver gitt til enkelt-ansatte i tjeneste, som er av ubetydelig verdi, anses å være gitt til Follo Ren, og skal tilgjengeliggjøres for alle ansatte.

Ansatte i Follo Ren har ikke anledning til å ta med eller videreformidle gjenstander som er levert inn som avfall til ett av Follo Rens mottakspunkter.

11 – Særskilt lederansvar

Våre ledere skal være gode rollemodeller og har et særlig ansvar for etterlevelse av våre etiske retningslinjer. Det inngår i en leders ansvar å jevnlig kommunisere viktigheten av å etterleve våre etiske retningslinjer, og sørge for nødvendig opplæring.

Våre ledere skal utvise lojalitet for avgjørelser som blir tatt, og sørge for at rutiner og prosedyrer etterleves. Ledere i Follo Ren har et særskilt ansvar for å legge til rette for et inkluderende og meningsfylt arbeidsmiljø.

12 – Personlig ansvar

Follo Ren har nulltoleranse mot korrupsjon. Ansatte i Follo Ren må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre goder. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Gaver gitt til enkelt-ansatte i tjeneste, som er av ubetydelig verdi, anses å være gitt til Follo Ren, og skal tilgjengeliggjøres for alle ansatte.

Ansatte i Follo Ren har ikke anledning til å ta med eller videreformidle gjenstander som er levert inn som avfall til ett av Follo Rens mottakspunkter.

Brudd på de etiske retningslinjer kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.