Bilbatterier

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Du kan levere bilbatterier gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Med bilbatterier menes tradisjonelle startbatterier (Blyakkumulatorer), ikke elbilbatterier

Sørg for at polene på batteriet er dekket til. Mangler du plastdekslene til polene, kan du teipe polene.

Hva skjer med avfallet?

Blybatterier fraktes til godkjent behandlingsanlegg hvor de kvernes opp. Deretter skilles bly, syre og plast ut for materialgjenvinning.